Zápisnica zo Zhromaždenia členov Mládežníckeho športového klubu Snežnica, konaného dňa 12.06.2019


Dňa 12.06.2019 sa uskutočnilo v Snežnici, na Obecnom štadióne Snežnica  Zhromaždenie členov  MŠK Snežnica, na ktorom sa zúčastnili členovia MŠK Snežnica uvedení v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. V úvode privítal prítomných Mgr. Marián Ukrop, ktorý predniesol  program rokovania Zhromaždenia členov. Navrhol nasledovné body programu :

 1. oboznámenie sa so štruktúrou a stanovami klubu
  2. prijatie nových členov
  3. správa o činnosti Výkonného výboru MŠK
  4. správa o činnosti futbalového oddielu, plány na nasledujúcu sezónu
  5. správa o hospodárení klubu
  6. správa Revíznej komisie
  7. voľba Výkonného výboru a Revíznej komisie, voľba štatutárnych zástupcov občianskeho združenia
 2. schválenie rozpočtu na sezónu 2019/2020 a správy o hospodárení klubu
  9. diskusia
  10. prijatie uznesenia

 

 Program rokovania bol prítomnými členmi jednohlasne prijatý.      

Bod 1.)

Mgr. Ukrop oboznámil prítomných so stanovami klubu, ku ktorým podal výklad.

Bod 2.)

Na rokovaní bol Výkonným výborom prijatý na základe písomnej prihlášky za riadneho člena Ján Ukrop, nar. 13.05.1975.

Bod 3.)

Správu o činnosti Výkonného výboru predniesol Ing. Peter Smieško. Uviedol, že všetci členovia výboru si plnili svoje pridelené úlohy. Činnosť bola vyhodnotená ako bezproblémová. V prípade potreby riešenia problémov sa Výkonný výbor stretával operatívne, alebo jednotliví členovia komunikovali elektronicky.

 

2

 

Bod 4.)

V ďalšej časti rokovania Mgr. Ukrop predniesol podrobnú správu o činnosti futbalového oddielu. Venoval sa jednotlivým  mužstvám a ich výsledkom a fungovaniu, rovnako tiež vyhodnotil spoluprácu s ŠK Radoľa v sezóne 2018/2019. Venoval sa tiež pripravovanej účasti mužstiev MŠK Snežnica v sezóne 2019/2020, s tým, že by sme do súťaže prihlásili družstvo mladších žiakov a dorastu. Predniesol tiež informáciu, že klub OŠK Snežnica podľa aktuálnych informácií nebude v sezóne 2019/2020 prihlasovať do súťaže mužstvo dospelých. Vzniká teda problém s budúcnosťou futbalu v obci Snežnica a za daných okolností by nemala praktický význam výchova mládeže, pretože hráči by boli vychovávaní pre iné kluby. Navrhol zvážiť možnosti prihlásenia mužstva dospelých do súťaže a za týmto účelom navrhol stretnutie členov Výkonného výboru MŚK Snežnica so starostom obce, ktoré by sa uskutočnilo 17.06.2019 o 17.00 hod., s čím po telefonickom kontakte starosta obce Snežnica súhlasil. Bolo dohodnuté, že otázka prihlásenia mužstva dospelých do súťaže bude riešená až po tom, čo bude jednoznačne deklarované klubom OŠK Snežnica,. že do novej sezóny tento klub dospelých neprihlási. Marián Ukrop bol zaviazaný, že podrobnú správu o činnosti futbalového oddielu za sezónu 2018/2019 zverejní na klubovej webstránke najneskôr do 20.06.2019.

Bod 5.)

Správu o hospodárení klubu predniesol Mgr. Marián Ukrop, ktorý podrobne informoval o jednotlivých príjmoch klubu ako i o výdavkoch spojených s fungovaním klubu. Hospodárenie je i napriek obmedzeným možnostiam vyrovnané, dokonca sa nám podarilo ušetriť časť prostriedkov, ktoré môžeme použiť na ďalší rozvoj futbalu v obci Snežnica. Príjmy klubu boli v roku 2018 a tiež v roku 2019 tvorené dotáciou obce, príjmom podielu z 2 percent zaplatenej dane, dotáciou od SFZ, či už vo forme priamej platby, alebo formou kreditovej podpory určenej na výstroj. Časť príjmov je za prestupy našich hráčov do iných klubov.

Najväčšia časť výdavkov klubu je tvorená financovaním súťaží a turnajov našich mužstiev, ktoré pôsobia v súťažiach ObFZ Kysúc, resp. SsFZ. Na základe zmluvy uzavretej s obcou Snežnica je už možné časť prostriedkov investovať do infraštruktúry, najmä do areálu Obecného štadióna Snežnica, čo chce náš klub v prípade priaznivej finančnej situácie určite realizovať vo zvýšenej miere.

Bod 6.)

Správu Revíznej komisie predniesol Jozef Smieško, ktorý konštatoval, že hospodárenie klubu je v súlade so zákonom. Rovnako aj účtovníctvo je vedené v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Bod 7.)

V ďalšej  časti zhromaždenia boli vykonané voľby členov Výkonného výboru a Revíznej komisie. Predsedom volebnej a mandátovej komisie bol zvolený Marián Ukrop, členmi Peter Smieško  a Štefan Labuda. Prítomní členovia rozhodli, že voľby orgánov MŠK Snežnica budú verejné.

Vo voľbách členovia jednohlasne zvolili Výkonný výbor, ktorého funkčné obdobie začne plynúť od 20.06.2019 a končí 20.06.2021, čo je v súlade s rozhodnutím Zhromaždenia členov zo dňa 13.3.2019.

3

 Členovia Výkonného výboru MŠK Snežnica sú:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda.

Štatutárnych zástupcov klubu zvolili členovia nového Výkonného výboru postupom v zmysle stanov.

Predsedom Výkonného výboru MŠK Snežnica bol zvolený Ing. Peter Smieško, nar.3.7.1984, trvale bytom Snežnica č.386, 023 32.

 Za podpredsedu  Výkonného výboru MŠK Snežnica bol zvolený Ján Ukrop, nar. 24.6.1953, trvale bytom Snežnica č. 50, 023 32.

Predseda a podpredseda Výkonného výboru  MŠK Snežnica sú zároveň štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia MŠK Snežnica.

Za členov Revíznej komisie boli zvolení Jozef Smieško , Ing.Veronika Sabelová a Pavol Moravec.

Predsedom futbalového oddielu bol opäť zvolený Mgr. Marián Ukrop.

Bod 8.)

Zhromaždenie členov jednohlasne schválilo prednesenú správu o hospodárení MŚK Snežnica za obdobie predchádzajúceho roka.

Návrh rozpočtu predniesol Mgr. Marián Ukrop, ktorý zdôraznil, že tak výdavková ako i príjmová časť rozpočtu nie sú úplne fixné a môžu sa mierne líšiť od reálnych príjmov a nákladov. Jednotlivé príjmy a výdavky sú konkretizované v návrhu rozpočtu. Účtovne je definovaný rozpočet vždy na kalendárny rok. Návrh rozpočtu bol však prednesený na sezónu 2019/2020, s tým, že výdavková časť bola určená na sumu 8. 500 € a príjmová časť na sumu 5. 000 €. Rozdiel v príjmoch a výdavkoch bude uhradený z prebytku evidovaného v predchádzajúcom období.

Najvyšším predpokladaným príjmom sú podiely z 2% zo zaplatenej dane, a to v sume cca. 2. 500 až 3. 000€. Do predpokladaných výdavkov boli už predbežne zahrnuté aj náklady na prípravu, výstroj a súťaž mužstva dospelých, ak bude toto družstvo prihlásené do súťaže, a to v sume 3.500 € ( toto sa však operatívne môže zmeniť v závislosti od nákladov potrebných na nových hráčov a počtu mužstiev v súťaži). Významným výdavkom bude tiež investícia spojená so zlepšením infraštruktúry na Obecnom štadióne v Snežnici. Na vybudovanie  oplotenia s ochrannou sieťou za jednou z brán návrh počíta so sumou 1.200 €.  Na vybudovanie aspoň provizórneho vybudovania zavlažovania na ihrisku, vrátane nádrže na vodu  sme vyčlenili sumu 2.200 €.

Zhromaždenie členov návrh rozpočtu s drobnými úpravami v jednotlivých položkách jednohlasne schválil.

Bod 9.)

Následne prebehla neformálna diskusia zameraná najmä na zlepšenie činnosti klubu. Bolo dohodnuté, že ak bude v novej sezóne pôsobiť v súťaži mužstvo dospelých, budú oslovení naši odchovanci a príležitosť v prípade záujmu budú mať aj hráči OŠK Snežnica, z ktorých časť sú naši hosťujúci hráči. Chceli by sme zvýšiť počet Snežničanov v mužstve a týchto doplniť o rozdielových hráčov.

4

Bod 10.)

V závere rokovania Zhromaždenia členov bolo prijaté nasledovné

uznesenie:

 1. Členovia MŠK Snežnica zobrali na vedomie obsah rokovania Zhromaždenia členov zo dňa 12.06.2019.
 2. Vo voľbách  bol zvolený Výkonný výbor v nasledovnom zložení:

Ing. Peter Smieško- predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica, Ján Ukrop st.-podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica, Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda- členovia. Funkčné obdobie začne výkonnému výboru plynúť od 20.06.2019 a trvá do 20.06.2021.

3. Vo voľbách bola zvolená revízna komisia v zložení : Jozef Smieško , Ing. Veronika Sabelová a Pavol Moravec.

Výkonný výbor zvolil za predsedu futbalového oddielu Mgr. Mariána Ukropa.

 

 1. Funkčné obdobie predsedu futbalového oddielu MŠK Snežnica začína plynúť od 20.06.2019 a končí najneskôr uplynutím funkčného obdobia Výkonného výboru MŠK Snežnica, ktorý predsedu futbalového oddielu zvolil..

 

 1. V sezóne 2019/2020 bude MŠK Snežnica hospodáriť podľa rozpočtu, ktorý bol schválený na Zhromaždení členov MŠK Snežnica dňa 12.06.2019 Rozpočet bol schválený vo výške 8. 500 € na strane výdavkov a príjmová časť na sumu 5. 000 €. a tvorí prílohu uznesenia, s tým, že rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami bude uhradený z  prebytku evidovaného v predchádzajúcom období.

 

 1. Členský príspevok na sezónu 2019/2020 sa od členov bude vyberať pre SFZ v zmysle pokynov Slovenského futbalového zväzu. Príspevok následne klub odvedie v prospech SFZ. Členský príspevok v prospech MŠK Snežnica nebude klub od svojich hráčov a členov vyberať.
 1. Výkonný výbor bol zaviazaný k tomu, aby o termínoch rokovania výboru vždy v dostatočnom termíne informoval aj členov revíznej komisie, ktorí budú mať právo zúčastňovať sa rokovaní Výkonného výboru MŠK Snežnica.

 

5

 1. Na rokovaní bol Výkonným výborom prijatý na základe písomnej prihlášky za riadneho člena Ján Ukrop ml.

 

V Snežnici dňa 16.06.2019                           za správnosť vyhotovenia: Marián Ukrop

 

 

 

počet vyhotovení: 4

 

 

 

 

Pridaj komentár