pridané dňa 16.3.2015-Dňa 13.3.2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Mládežníckeho športového klubu Snežnica……

Na neformálnom rokovaní členov Mšk Snežnica sa bez zbytočných rečí v krátkosti vyhodnotila činnosť klubu za posledný rok. Ťažiskom našej činnosti naďalej zostáva mládežnícky futbal.  Futsalový a stolnotenisový oddiel v poslednom období v činnosti stagnujú.

V zmysle stanov boli vykonané voľby do orgánov OZ MŠK Snežnica. V doterajšej činnosti pokračuje až na jednu zmenu pôvodný výkonný výbor. Jedna zmena nastala aj v revíznej komisii.

Orgány MŚK Snežnica tak budú svoje právomoci vykonávať od 15.3.2015 do 15.3.2017 v nasledovnom zložení:

Predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ing. Peter Smieško, nar.3.7.1984, trvale bytom Snežnica č.274, 023 32.
Podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica – Ján Ukrop, nar. 24.6.1953, trvale bytom Snežnica č. 50, 023 32.
Predseda a podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica sú zároveň štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia MŠK Snežnica.
——————————————————————-
Výkonný výbor:
Ing. Peter Smieško, Ján Ukrop st., Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda
Revízna komisia:
Jozef Smieško , Marián Šmehýl a  Pavol Moravec
————————————————————————————
Vedenie jednotlivých oddielov:
Mgr. Marián Ukrop – predseda futbalového oddielu,
Ján Tomáš – predseda futsalového oddielu,
Ján Ukrop – predseda stolnotenisového oddielu,

 

Bol schválený aj rozpočet klubu na rok 2015. Príjmová časť rozpočtu bola určená na sumu 2 200 €. Môže sa však zväčšiť v prípade úspechu v grantovom programe, o ktorý sa aj tento rok uchádzame. Príjmy sú tvorené najmä podielom dvoch percent zo zaplatených daní a dotáciou z obce Snežnica. Časť príjmov by mala byť vykrytá aj vlastnou činnosťou.

Výdavky budú závisieť od dosiahnutých príjmov. Podstatná časť prostriedkov pôjde na náklady spojené s účasťou našich mužstiev na turnajoch a zápasoch. Časť prostriedkov bude vyčlenená tak ako každý rok na materiálne vylepšenie podmienok našich futbalových mužstiev.

V závere rokovania bolo prijaté uznesenie, z ktorého okrem iného vyplýva, že ani v tomto roku sa nebudú vyberať od našich členov žiadne členské príspevky.

Pridaj komentár