V týchto dňoch končí sezóna 2020/2021, ktorá však pre väčšinu klubov skončila už v októbri. Na jar sa odohrali len 3 zápasy v VI.lige ObFZ-dospelý. Mládežnícke súťaže sa na jar nakoniec nehrali. My sme trénovali od záveru apríla až do tohto týždňa, kedy sme jarnú časť ukončili. Stretneme sa opäť po krátkej prestávke začiatkom júla. Súťaž dospelých sa začne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne skôr, zrejme už v posledný júlový víkend. Mládežníci začnú o niečo neskôr v auguste.

Zhromaždenie členov

Dňa 09.06.2021 sa uskutočnilo Zhromaždenie členov MŠK Snežnica. Okrem iného boli vykonané voľby do orgánov nášho občianskeho združenia. Po desiatich rokoch skončil zo zdravotných dôvodov vo funkcii podpredsedu MŠK Ján Ukrop st., ktorému ďakujeme za jeho prínos pre náš klub. Vo funkcii ho nahradí od 20.06.2021 Štefan Labuda ml.. Staronovým predsedom klubu sa opätovne stal Ing. Peter Smieško. Novými členmi výkonného výboru boli zvolení Milan Tomáš a Martin Kopas. Staronovým predsedom futbalového oddielu sa stal Mgr. Marian Ukrop.

V závere rokovania Zhromaždenia členov bolo prijaté nasledovné

uznesenie:

 1. Členovia MŠK Snežnica zobrali na vedomie obsah rokovania Zhromaždenia členov zo dňa 09.06.2021.
 2. Vo voľbách bol zvolený Výkonný výbor v nasledovnom zložení:

Ing. Peter Smieško- predseda Výkonného výboru MŠK Snežnica,
Štefan Labuda- podpredseda Výkonného výboru MŠK Snežnica,
Mgr. Marian Ukrop, Milan Tomáš a Martin Kopas- členovia. Funkčné obdobie začne výkonnému výboru plynúť od 20.06.2021 a trvá do 20.06.2023.

 1. Vo voľbách bola zvolená revízna komisia v zložení : Jozef Smieško , Ing.
  Veronika Sabelová a Jakub Kopas.
  Výkonný výbor zvolil za predsedu futbalového oddielu Mgr. Mariana Ukropa.
 2. Funkčné obdobie predsedu futbalového oddielu MŠK Snežnica začína plynúť od 20.06.2021 a končí najneskôr uplynutím funkčného obdobia Výkonného výboru MŠK Snežnica, ktorý predsedu futbalového oddielu zvolil..
 3. V sezóne 2021/2022 bude MŠK Snežnica hospodáriť podľa rozpočtu, ktorý bol schválený na Zhromaždení členov MŠK Snežnica dňa 09.06.2021 Rozpočet bol schválený vo výške 6. 500 € na strane výdavkov a príjmová časť na sumu 6. 500 €. a tvorí prílohu uznesenia, s tým, že prípadný rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami bude uhradený z prebytku evidovaného v predchádzajúcom období.
 4. Členský príspevok na sezónu 2021/2022 sa od členov bude vyberať pre SFZ v zmysle pokynov Slovenského futbalového zväzu. Príspevok následne klub odvedie v prospech SFZ. Členský príspevok v prospech MŠK Snežnica nebude klub od svojich hráčov a členov vyberať.
 5. Výkonný výbor bol zaviazaný k tomu, aby o termínoch rokovania výboru vždy v dostatočnom termíne informoval aj členov revíznej komisie, ktorí budú mať právo zúčastňovať sa rokovaní Výkonného výboru MŠK Snežnica.
 6. Na rokovaní bol Výkonným výborom prijatý na základe písomnej prihlášky za riadneho člena Milan Tomáš.
 7. Mgr. Marian Ukrop bol zaviazaný k tomu, aby o zmene štatutárneho orgánu občianskeho združenia informoval riadiaci zväz a tiež k tomu, aby vykonal opatrenia smerujúce k oznámeniu zmeny v osobe štatutára príslušnému ministerstvu.
 8. Výkonný výbor týmto ďakuje za doterajšiu činnosť zakladajúcemu členovi a dlhoročnému podpredsedovi VV MŠK Snežnica Jánovi Ukropovi st..

Prípravy na novú sezónu

Čo sa týka novej sezóny 2021/2022, do tejto MŠK Snežnica prihlásil mužstvo dospelých, dorastu U-19, mladších žiakov U-13 a prípravku U-11.

Pri viacerých mužstvách dochádza k zmenám na trénerskom poste. Mužstvá budú pôsobiť pod vedením nasledovných trénerov:

dospelí- Mário Škorupa

dorast- Peter Smieško

mladší žiaci- Štefan Labuda

prípravka- Marian Ukrop

Riešime tiež otázku doplnenia kádrov, pretože posilniť je potrebné každé jedno mužstvo tak, aby sme boli dôstojní súper v každej vekovej kategórii.

Plánujeme brigády

Krátku letnú prestávku chceme využiť tiež na zveľadenie areálu obecného štadióna. Brigádnickou formou chceme zrekonštruovať striedačky a ak to finančná situácia dovolí, chceli by sme najneskôr v jeseni začať s opravou oplotenia hracej plochy. Na jar sme zrevitalizovali trávnik , teraz sa snažíme trávnik udržať v poriadku aj počas horúcich letných dní, k čomu využívame automatický systém zavlažovania . Riešime dodávky vody do systému.

Všetci sa tešíme na novú sezónu a dúfame, že pandemická situácia bude priaznivá, pretože futbal veľmi v poslednom období trpí.

Zostaňte zdraví a užite si leto.

Stretneme sa v novej sezóne 2021/2022!

Pridaj komentár